Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α’ Τάξη για το σχολικό έτος 2023-24

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών, που πρόκειται να εγγραφούν στην Α’ τάξη του σχολείου μας, να προσκομίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά-δικαιολογητικά από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Δικαιολογητικά εγγραφών:

  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (Αναζητείται από τη διεύθυνση του σχολείου).
  • Βιβλιάριο εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται.
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ).
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.
  • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Παρακαλώ για την προσκόμιση των δικαιολογητικών να επικοινωνείτε πρώτα στο τηλέφωνο του    Δ.Σ Πολυπλάτανου   2332047500.